យើងជួយការកើនឡើងចាប់តាំងពីពិភពលោក 1983

ល្បែងប្រដាល់: ល្បែងទូល្បែង

សំណួរឥឡូវ