យើងជួយការកើនឡើងចាប់តាំងពីពិភពលោក 1983

ល្បែងទូល្បែងប្រណាំងម៉ូតូ

សំណួរឥឡូវ