យើងជួយការកើនឡើងចាប់តាំងពីពិភពលោក 1983

ល្បែងទូល្បែងហ្គេមស៊េរីរង្វាន់

សំណួរឥឡូវ