យើងជួយការកើនឡើងចាប់តាំងពីពិភពលោក 1983

ឧបករណ៍ប្រដូច: ល្បែងទូល្បែង

សំណួរឥឡូវ