យើងជួយការកើនឡើងចាប់តាំងពីពិភពលោក 1983

គ្រាប់បាល់ណ្តៅ

សំណួរឥឡូវ