យើងជួយការកើនឡើងចាប់តាំងពីពិភពលោក 1983

ម៉ាស៊ីន Claw ស្ករ

សំណួរឥឡូវ