យើងជួយការកើនឡើងចាប់តាំងពីពិភពលោក 1983

កន្សោមម៉ាស៊ីនផ្គត់ផ្គង់

សំណួរឥឡូវ