យើងជួយការកើនឡើងចាប់តាំងពីពិភពលោក 1983

កុមារហ្គេមបាញ់

សំណួរឥឡូវ