យើងជួយការកើនឡើងចាប់តាំងពីពិភពលោក 1983

ម៉ាស៊ីនល្បែងទូល្បែងតង់េឡើងេ

សំណួរឥឡូវ