យើងជួយការកើនឡើងចាប់តាំងពីពិភពលោក 1983

ល្បែងទូល្បែងម៉ាស៊ីនរង្វាន់

សំណួរឥឡូវ