យើងជួយការកើនឡើងចាប់តាំងពីពិភពលោក 1983

ស្រាក្រឡុក: ល្បែងទូល្បែងម៉ាស៊ីន

សំណួរឥឡូវ