យើងជួយការកើនឡើងចាប់តាំងពីពិភពលោក 1983

claw machine

សំណួរឥឡូវ