យើងជួយការកើនឡើងចាប់តាំងពីពិភពលោក 1983

crane machine

សំណួរឥឡូវ