ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1983

ਕਿਡਜ਼ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਗੇਮਜ਼

ਹੁਣੇ ਪੁੱਛੋ