ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1983

ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ

ਹੁਣੇ ਪੁੱਛੋ