ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1983

ਆਰਕੇਡ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਗੇਮ

ਹੁਣੇ ਪੁੱਛੋ