ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1983

ਬਾਕਸਿੰਗ ਆਰਕੇਡ ਗੇਮ

ਹੁਣੇ ਪੁੱਛੋ