එතැන් සිට වර්ධනය වන ලෝකයට අපි උදව් කරමු 1983

ආකේඩ් ත්‍යාග යන්ත්‍ර

දැන් විමසන්න